Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy pro svarecka.eu

 

 • Bezpečnostní předpisy upravující nakládání se svářečkami a impulsními svářečkami.
 • Všeobecné bezpečnostní předpisy pro svářečky prodávané na www.svarecka.eu.

 

Ustanovení pro firmy, organizace a podnikatele (OSVČ).

 

 • Každý zaměstnavatel má ze zákona povinost proškolit své pracovníky, kteří budou v rámci svých pracovních úkolů manipulovat se svářečkami a impulsními svářečkami o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Jedná se o všeobecně platné bezpečnostní předpisy jak mezinárodní, tak i předpisy tuzemské.
 • Zaměstnavatele je třeba upozornit, že zvláštní odbornou způsobilost musejí mít ti zaměstnanci, kteří obsluhují taková zařízení, která představují nebo mohou představovat případně zvýšenou míru ohrožení životů a zdraví osob a nebo kteří vykonávají takové činnosti, které samy o sobě představují zvýšenou míru ohrožení životů a zdraví osob.

 

Nabídka svářeček

 

Pro podrobnější informace klikněte zde: http://www.bezpecnostpraceuh.cz/news/co-to-je-skoleni-bezpecnosti-prace/

 

 • Při sváření je nezbytně nutné dodržovat požární bezpečnostní předpisy při svařování ve smyslu vyhlášky č. 87/2000 Sb., která stanoví podmínky požární bezpečnosti.

 

Plné znění jmenované vyhlášky najdete portálu veřejné správy, zde: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=87~2F2000&part=&name=&rpp=15

 

Nákup svářečky nebo impulsní svářečky pro firmy, organizace či podnikatele na IČO se řídí obchodním zákoníkem.

 

Ustanovení pro občany, nákup svářečky nebo impulsní svářečky fyzickou osobou, která je konečným spotřebitelem a není podnikatelem.

 

Nákup svářečky nebo impulsní svářečky pro občany nepodnikatele (konečné spotřebitele) se řídí občanským zákoníkem.

 

 • O bezpečnostních předpisech jak manipulovat se svářečkou nebo impulsní svářečkou je občan nepodnikatel (konečný spotřebitel) informován v rámci návodu k obsluze svářečky resp. impulsní svářečky.
 • Při sváření je občan nepodnikatel povinen řídit se pokyny uvedenými v přiloženém návodu k obsluze svářečky resp. impulsní svářečky, který je k výrobku přiložen.

 

Ustanovení, kterými se musí řidit všichni uživatelé svářeček nebo impulsních svářeček zakoupených na www.svarecka.eu.

 

1. materiály, které nelze svářet :

 

 • Je zcela zakázáno svářet následující materiály: mokré a nestabilní materiály, tekutiny, hořlavé a vybušné látky.
 • Dále veškeré materiály, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo jsou v rozporu se jmenovaným návodem k obsluze. Upozorňujeme, vždy používejte pouze takové materiály, které jsou popsány v návodu k obsluze toho, kterého typu svářečky či impulsní svářečky.

 

2. prostředí pro sváření.

 

 • Pro svářečky či implusní svářečky je potřeba vytvořit odpovídající prostředí.
 • Ověřte si, že zdroj vašeho elektrického proudu odpovídá platným normám.
 • Proto je nutné provádět sváření pouze v prostorách k tomu vyhrazených tzn. suchých a dostatečně odvětrávaných.
 • Pro namipulaci, tedy sváření, se svářečkami či impulsními svářečkami nepoužívejte prostory vlhké, prostory ve kterých je zvýšené riziko výbuchu, blízko ohně, benzínu a olejů.
 • Před připojením svářečky či impulsní svářečky do sítě, přesvěčte se zda nemáte poškozenou elektrickou zásuvku.
 • Manipulaci a obsluhu všech svářeček umístěných na www.svarecka.eu nesmí provádět osoba mladší 18 let.

 

3. bezpečnostní upozornění.

 

 • Všechny svářečky umístěné na www.svarecka.eu jsou určeny pouze pro provoz ve vnitřním prostředí.
 • Mějte na paměti, že je nezbytné zabránit proniknutí vody nebo chemicky výbušných látek do všech druhů svářeček.
 • Velkou pozornost je rovněž nutné věnovat minimalizaci nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Po ukončení práce se všemi druhy svářeček tzn. po ukončení sváření je přísně zakázáno dotýkat se svářecího drátu.
 • Pokud je svářecí drát nebo ochranná teflonová tkanina poškozena, nikdy nesvářejte.
 • Svářečku můžete provozovat pouze v prostředí, které odpovídá bezpečnostním předpisům.
 • Při sváření je zakázáno skladovat v blízkosti svářečky jakékoliv hořlavé materiály nebo výrobky.
 • Je zakázáno zasahovat nebo provádět vlastní úpravy svářečky.

 

 

4. zodpovědnost za škody.

 

 • Prodejce Shopping net praha s.r.o si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené osobám v důsledku pracovního postupu, který nebyl v souladu s návodem k obsluze toho, kterého druhy svářečky umístěného na www.svarecka.eu.
 • Dále prodejce neodpovídá za škody způsobené zákazníkům nesprávnou instalací svářečky, zejména se jedná o nevhodné napětí nebo chybějící uzemnění.
 • Prodejce upozorňuje zákazníky, že veškeré způsobené škody na majetku nebo přímé ohrožení osob způsobené nesprávnou instalací a provozem, nelze řešit uplatněním nároku na náhradu škody po prodejci.
 • Zákazník jako uživatel kteréhokoliv druhu svářečky umístěném na www.svarecka.eu si za škody způsobené nesprávným postupem sváření ručí sám v plném rozsahu.

 

Autor: Shopping net praha s.r.o | www.svarecka.eu | bezpečnostní předpisy