Záruční podmínky

Odpovědnost za vady zboží a záruka pro občany dle občanského zákoníku

Toto ustanovení neplatí pro nákup zboží na ičo, při nákupu na ičo se záruční podmínky řídí obchodník zákonem.

Kupujícímu před prvním použitím radíme přečíst si návod k použití, který také najdete na našich stránkách u daného výrobku.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Při prodeji spotřebního zboží má kupující právo uplatnit odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží.

Jako záruční list slouží (potvrzení) daňový doklad – faktura.

Záruka se v žádném případě nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo jeho dílů, způsobené používáním.

Kratší životnost zboží v takovém případě není možné považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tj. záruční list a potvrzení.

V případě reklamace je reklamace řešena takto:

Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná bude Vám zboží vyměněno za nový kus.

 

Reklamované zboží zasílejte kompletní včetně příslušenství.

 

Garance výměny zboží se v žádném případě nevztahuje na mechanické poškození.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při dodání nenese žádné vady.

 

Má-li zboží vadu nebo nemá vlastnosti zboží dále dle příslušného zákona (§ 2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady - tj. záruční odpovědnost,  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

 

Shopping net Praha s.r.o

 

Strojírenská 47

 

Praha 5, 15521

 

Tel.:  774312227, 774039244

 

Reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve velmi složitých situacích max. do 3 pracovních dnů.

 

Reklamace včetně závady bude poté vyřízena nejpozději do třiceti 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o závadu, kterou nelze odstranit.

 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, kde byla věc zakoupena.

 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši - náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací.

 

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a také ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly, pokud se však ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem a také jaký je způsob vyřízení.

 

Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 

Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Prodávající zašle vyřízení reklamace emailem tj. elektronickou cestou.

  

Záruka se nevztahuje na:

 

Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku

 

Poruchy způsobené vyšší mocí.

 

Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).

 

Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.

 

Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

 

Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.

 

Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení.

 

Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).

 

Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího).

 

Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.

 

Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.

 

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, nebo na majetku a zboží, které budou učiněny neodborným zacházením, nebo zneužitím zboží, případně nedbalostí.

 

Autor a majitel obchodu: Shopping net Praha s.r.o

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/