Záruční podmínky

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka pro občany dle občanského zákoníku

Kupujícímu před prvním použitím radíme přečíst si návod k použití, který také najdete na našich stránkách u daného výrobku.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Při prodeji spotřebního zboží má kupující právo uplatnit odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Jako záruční list slouží (potvrzení) daňový doklad – faktura.

 

Záruka se v žádném případě nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo jeho dílů, způsobené používáním.

 

Kratší životnost zboží v takovém případě není možné považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

 

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tj. záruční list a potvrzení.

 

V případě reklamace je reklamace řešena takto:

Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná bude Vám zboží vyměněno za nový kus.

 

Reklamované zboží zasílejte kompletní včetně příslušenství.

 

Garance výměny zboží se v žádném případě nevztahuje na mechanické poškození.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při dodání nenese žádné vady.

 

Má-li zboží vadu nebo nemá vlastnosti zboží dále dle příslušného zákona (§ 2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady - tj. záruční odpovědnost,  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

 

Shopping net Praha s.r.o

 

Strojírenská 47

 

Praha 5, 15521

 

Tel.:  774312227, 774039244

 

Reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve velmi složitých situacích max. do 3 pracovních dnů.

 

Reklamace včetně závady bude poté vyřízena nejpozději do třiceti 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o závadu, kterou nelze odstranit.

 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, kde byla věc zakoupena.

 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši - náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací.

 

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a také ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly, pokud se však ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem a také jaký je způsob vyřízení.

 

Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 

Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Prodávající zašle vyřízení reklamace emailem tj. elektronickou cestou.

  

Záruka se nevztahuje na:

 

Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku

 

Poruchy způsobené vyšší mocí.

 

Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).

 

Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.

 

Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

 

Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.

 

Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení.

 

Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).

 

Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího).

 

Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.

 

Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.

 

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, nebo na majetku a zboží, které budou učiněny neodborným zacházením, nebo zneužitím zboží, případně nedbalostí.

 

Autor a majitel obchodu: Shopping net Praha s.r.o

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/